Garantijas nosacījumi

Eiropas garantiju sniedz:
Honda Motor Europe Ltd, turpmāk tekstā saukta Honda. Garantija ir spēkā arī visās šajā lappusē uzskaitītajās Eiropas valstīs.

Hondas garantija ir spēkā:
Automašīnai Honda, kas ir iegādāta pēc garantijas noteikumos norādītājiem nosacījumiem.

Garantijas apliecība ir atrodama Jūsu servisa grāmatas 2. lappusē un to ir jāizpilda Hondas Pilnvarotajam dīlerim ar Jūsu automašīnas datiem

Garantija aptver tikai automašīnu Honda, kuru ir izgatavojusi vai importējusi uz Eiropu Honda Motor Europe, automašīnai ir jāatbilst šajā lappusē uzskaitīto Eiropas valstu tipveida apstiprinājumu un noteikumu prasībām.

Garantiju sniedz Jums kā jaunajam automašīnas īpašniekam, kaut gan garantiju līdz garantijas beigu termiņam var nodot tālāk arī jebkuram nākamajam automašīnas īpašniekam.

Garantijas spēkā esamības nozīme:
Garantija aptver:

 • Standarta garantija
 • Virsbūves ārējās virsmas pretkorozijas garantija
 • Izplūdes sistēmas garantija
 • Virsbūves komponentu pretkorozijas garantija
 • Šasijas pretkorozijas garantija
 • IMA detaļu garantija (ja tiek piemērota)

Garantija ir spēkā sekojošās Eiropas valstīs:
Visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Horvātija, Gibraltārs, Islande, Norvēģija, Serbija un Šveice.

Apkopes prasības:
Lai izpildītu garantijas noteikumus, Jūsu automašīnai ir nepieciešams veikt tehnisko apkopi atbilstoši norādītajam apkopes grafikam. Tas nodrošinās, ka Jūs saņemsiet maksimālu aizsardzību, ievērojot garantijas grafikus.

Standarta garantija 3 gadi
Honda dod garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neparādīsies ne materiālu, ne arī izgatavošanas kļūmes 3 gadu laikā, skaitot no garantijas laika sākuma, vai līdz 100 000 km nobraukumam, neatkarīgi no tā, kurš rādītājs iestājas ātrāk

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas salabot vai apmainīt jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija.

Virsbūves ārējās virsmas prekorozijas garantija 3 gadi
Honda dod garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neradīsies rūsa uz virsbūves redzamajām krāsotajām ārējās virsmas detaļām, neatkarīgi no automašīnas nobraukuma 3 gadu laikā, skaitot no garantijas apliecībā atzīmētā garantijas laika sākuma datuma.

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas novērst jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija

Izplūdes sistēmas garantija 5 gadi
Honda dod garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neradīsies korozijas izraisīti defekti automašīnas izplūdes sistēmā, neatkarīgi no automašīnas nobraukuma 5 gadu laikā, skaitot no garantijas apliecībā atzīmētā garantijas laika sākuma datuma.

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas novērst jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija. Caurrūsēšanas gadījumā garantija aptver visas izplūdes sistēmas ārējās (redzamās) komponentes. Augstāk minētais iekļauj izplūdes kolektoru, caurules, trokšņa slāpētāja un katalītiskā konverteru.

Virsbūves komponentu pretkorozijas garantija 12 gadi
Honda dod garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neradīsies korozijas izraisīti defekti virsbūves paneļiem un komponentēm virzienā no iekšpuses uz ārpusi (caurrūsēšana), neatkarīgi no automašīnas nobraukuma 12 gadu laikā, skaitot no garantijas apliecībā atzīmētā garantijas laika sākuma datuma.

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas novērst jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija.
Garantija aptver spārnu paneļus, dzinēja pārsegu, bagāžas nodalījuma paneli, durvju paneļus, grīdas paneļus, armatūras paneļa apakšējo paneli, riteņu arkas, jumtu, jumta statnes, durvju sliekšņus, priekšējos un aizmugurējos sānu rāmjus.

Šasijas pretkorozijas garantija 10 gadi
Honda dod garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neradīsies 10 gadu laikā (pie neierobežota nobraukuma), skaitot no garantijas apliecībā atzīmētā garantijas laika sākuma datuma, specifisku detaļu* bojājumi, kurus ir izraisījusi korozijas iespaidā radusies caurrūsēšana.

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas novērst jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija.
*Specifiskas detaļas ir:

 • Balstiekārtas sviras
 • Balstiekārtas sijas
 • Piedziņas vārpstas
 • Bremžu caurules
 • Degvielas pievades caurules
 • Degvielas tvertne
 •  Atsperes

Izņēmuma gadījumi 3 gadu virsbūves krāsotās virsmas pretkorozijas garantijai:
garantija neietver virsbūves apakšējās daļas / piekares / stūres mehānisma un zem motora pārsega esošās komponentes. (Piezīme – zem motora pārsega esošās komponenetes ir uzgriežņi, skrūves, āķi, ģenerators, cilindru galva, motora elektriskā kontroles iekārta utml.). Neietver arī aizsargstieņa aizmugures konstrukciju virsmas koroziju. Neietver putnu izkārnījumu un rūpniecības piesārņojumu rezultātā radušos bojājumus.

Izņēmuma gadījumi 5 gadu izplūdes sistēmas garantijai:
garantija neietver karstuma aizsargus vai klusinātāja iekšējās konstrukcijas. Neietver katalizatora iekšējo struktūru.

Izņēmuma gadījumi 10 gadu šasijas garantijai:
garantija neietver gultņu savienojumus, amortizatorus, piekares atsperes, bremžu diskus vai jebkuras citas komponentes, kurām var tikt bojātas korozijas rezultātā. Neietver normālu nolietošanos, saplīšanu vai nepienācīgu izmantošanu.
Izņēmuma gadījumi 12 gadu struktūras pretkorozijas garantijai:
garantija neietver jebkuru caurrūsējošu koroziju, kas ir radusies ārējo defektu ietekmē, piemēram, no akmens šķembu izdarītajiem bojājumiem / skrāpējumiem. Neietver jebkuru caurrūsējošu koroziju, kas ir radusies redzamu bojājumu nelabošanas rezultātā. Neiekļauj koroziju, kas ir radusies virzienā no malas un izplatījusies tālāk.

IMA garantija
Honda sniedz garantiju, ka Jūsu garantijas apliecībā norādītajai automašīnai Honda neparādīsies ne materiālu, ne arī izgatavošanas kļūmes IMA (Integrated Motor Assist) sistēmas specifiskajām detaļām*
– 8 gadu laikā vai līdz 160 000 km nobraukumam, skaitot no garantijas sākuma datuma, neatkarīgi no tā, kurš rādītājs iestājas ātrāk modeļiem Civic Hybrid un 10YM Insight1
– 5 gadu laikā vai līdz 100 000 km nobraukumam, skaitot no garantijas sākuma datuma, neatkarīgi no tā, kurš rādītājs iestājas ātrāk modeļiem CR-Z, Jazz Hybrid un 11YM Insight2

Minētā perioda laikā Honda pārstāvniecībai ir pienākums bez maksas novērst jebkurus atklātos, iepriekš nosauktos defektus automašīnai, kurai ir spēkā esoša garantija

1 Transportlīdzekļi, kuru VIN numuri sākās ar: JHMZE2830A, JHMZE2850A, JHMZE2870A

2 Transportlīdzekļi, kuru VIN numuri sākas ar: JHMZE2830B, JHMZE2850B, JHMZE2870B
*Specifiskas detaļas ir:

 • Motora stators
 • Motora rotors
 • Akumulatora stāvokļa kontroles modulis
 • Invertera modulis
 • Akumulatora bloks
 • Elektroniskā kontroles iekārta
 • Akumulatora elektroniskā kontroles iekārta
 • DC-DC pārveidotājs

NOSACĪJUMI
1. Novērtējot garantijas remonta prasību, Honda Pilnvarotais dīleris ņem vērā sekojošos faktorus, kuri varētu ietekmēt garantijas prasības apjomu:

a) Vai automašīnas tehniskās apkopes grafika ievērošana atbilstoši Honda noteiktajiem standartiem un tehniskajām specifikācijām. Mēs iesakām, lai visi servisa un remontdarbi tiktu veikti pie Honda Pilnvarotā dīlera.
b) Automašīna ir jāpārbauda ik pēc 12 mēnešiem pie Honda Pilnvarotā dīlera, lai saglabātu virsbūves korozijas garantiju. Īpašnieka pienākums ir veikt jebkurus labošanas darbus, kas nepieciešami garantijas uzturēšanai.
c) Bojājumi, kuri tieši vai netieši saistīti ar kādas citas remontdarbnīcas veikto neprofesionālo remontu vai tehnisko apkopi
d) Automašīnas īpašnieka konsekventa periodisko apkopes darbu grafika ievērošana un izpilde
e) Neatļauta automašīnas pārbūve vai jebkādas cita veida modifikācijas.
f) Defekti, kuri ir radušies Honda rezerves daļu, papildu aprīkojuma un smērvielu standartiem neatbilstošu komponenšu izmantošanas gadījumā.
g) Bojājumi, kas ir radušies bezrūpīgas rīcības gadījumā vai izmantojot automašīnu neatbilstoši noteiktajām funkcijām, kuras ir aprakstītas īpašnieka rokasgrāmatā vai, izmantojot automašīnu tādā veidā, kā rezultātā ir tikuši pārsniegti Honda apstiprinātie ierobežojumi un tehniskie rādītāji (piemēram, maksimālais noslogojums, pasažieru skaits utt.).
h) Bojājumi, kurus ir izraisījuši automašīnas mazgāšanai izmantojamie abrazīvie tīrīšanas līdzekļi vai kodinošas vielas.
i) Bojājumi, kurus ir izraisījušas dabas katastrofas, ugunsgrēki, sadursmes, zādzības, kā arī no tiem izrietošie sekundārie zaudējumi
j) Bojājumi, kurus ir izraisījusi automašīnas nepareiza izmantošana, bezrūpība, automašīnas vadītāja nepietiekama kompetence vai pieredze, automašīnas izmantošana rallija sacensībās vai cita veida ātruma sacensībās.
k) Sekundārie zaudējumi, kurus ir izraisījuši Honda kontrolei nepakļauti apkārtējās vides apstākļi (piem., rūpnieciskais vai gaisa piesārņojums, ķimikālijas, putnu izkārnījumi, jūras ūdens, sāls vai citas koroziju sekmējošas vielas).
l. Bojājumi, kas ir radušies automašīnas dabīgās nolietošanās rezultātā (tai skaitā ar krāsu pārklātās virsmas dabīga nolietošanās un krāsas izbalēšana, metāla virsmas nodilšana un citi bojājumi).
m) Korozijas izraisīti bojājumi, kas ir saistīti ar automašīnas daļēju vai pilnīgu nokļūšanu zem ūdens.
n) Automašīnas ārējās virsmas korozija, kuru ir izraisījuši grunts vai akmeņu mehāniski bojājumi vai ārējā abrazīvā apstrāde, t.i. Honda kontrolei nepakļauti apstākļi.
o) Automašīnām, kuras no jebkuras apdrošināšanas firmas, ir atzītas par pilnībā bojātām vai norakstītām (jebkurā kategorijā), garantija tiks uzskatīta par spēka neesošu.

2. Garantija neaptver kārtējos apkopes darbus, kā arī tādus izdevumu priekšmetus, kuri ir nepieciešami šo apkopes darbu veikšanai, piemēram, eļļa, aizdedzes sveces, filtri utml. Garantija neaptver arī tādas detaļas, kuru nolietošanās laika gaitā ir normāla (piemēram, sajūga diski, bremžu berzes virsmas, stikla tīrītāju slotiņas, riepas, spuldzes, drošinātāji utml.), izņemot gadījumus, ja šīm detaļām ir atklāti izgatavošanas defekti.

3. Garantija neaptver citus sekundāros izdevumus, kuri nav noteikti Honda apstiprinātajā tehniskās apkopes programmā. Garantijā nav iekļauti, piemēram, sekojošie izdevumi:

 • Buksēšanas izdevumi, sakaru un naktsmāju izdevumi, pārtikas un citi izdevumi, kas radušies sakarā ar automašīnas bojājumu.
 • Jebkādi izdevumi, kas avārijas rezultātā ir saistīti ar traumām vai materiālajiem zaudējumiem.
 • Kompensācija par zaudēto laiku, ekonomiskie zaudējumi vai nomas automašīnas izmaksas nepieciešamo remontdarbu laikā.

4. Honda patur sev tiesības noteikt labošanas darbu apjomu un izvēlēties šo darbu veikšanai piemērotu metodi.

5. Visas detaļas, kuras garantijas laikā tiek nomainītas, paliek Honda īpašumā.

6. Visām detaļām, kuras tiek nomainītas spēkā esošas garantijas laikā, ir spēkā garantija līdz garantijas perioda beigām

7. Garantija neaptver saplīsušus, ieplīsušus vai saskrāpētus logu stiklus, izņemot gadījumus, ja bojājums ir radies materiāla vai izgatavošanas defekta dēļ.

8. Honda patur sev tiesības veikt jebkuram modelim izmaiņas vai uzlabojumus, neuzņemoties pienākumu veikt tādas pašas darbības ar jau pārdotajām automašīnām.

Testa brauciens
Pieteikties servisam
Online čats
Pārbaudiet vai Jūsu automašīnai ir paredzēta HONDA RŪPNĪCAS TEHNISKĀ KAMPAŅA!

Tehniskās kampaņas ietvaros Jūsu automašīnai Jūs varat 
BEZMAKSAS  veikt detaļas/programmas nomaiņu.

UZZINĀT VAIRĀK
close-link